Algemene voorwaarden Groenehartzaken

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Groenehartzaken mediation & coaching. Onder Groenehartzaken mediation & coaching wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere juristen, mediators en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Groenehartzaken niet eerder aanvaard dan na schriftelijke of mondelinge bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling door de opdrachtgever van een voorschot indien dit is vastgesteld. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer is het kantoor alsmede een of meerdere medewerkers die onder de naam Groenehartzaken werkzaam zijn. De toepasselijkheid van de art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden
Groenehartzaken zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten. Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere medewerker, verbonden aan Groenehartzaken. Groenehartzaken kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan Groenehartzaken verbonden juristen, advocaten of mediators. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door Groenehartzaken opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en
informatie. Zowel Groenehartzaken als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Honorarium en kosten
Groenehartzaken brengt voor de uitvoering van al haar mediation-werkzaamheden voor particuliere opdrachten een uurtarief in rekening van € 160,- inclusief BTW en rekent voor zakelijke opdrachten een uurtarief van € 160 exclusief BTW. Voor coaching-werkzaamheden bedraagt het uurtarief € 100,- inclusief BTW en voor zakelijke coachopdrachten rekent zij € 100,- exclusief BTW. Het uurtarief kan door Groenehartzaken periodiek worden verhoogd. Groenehartzaken kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik van dit voorschot telkens een nieuw voorschot verlangen. Een opdracht is niet eerder aanvaard dan na betaling van het eerste voorschot, indien een voorschot is vastgesteld. De opdrachtgever geeft toestemming aan Groenehartzaken om naast het in rekening te brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder meer, derhalve niet uitsluitend, worden verstaan: vertaalkosten, betekeningskosten, vastrecht, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden, gebeurt dat niet dan zal het uurtarief berekend worden.

Betaling, opschorting, rente en incasso
Door Groenehartzaken verzonden facturen dienen binnen 10 dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen 10 dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan Groenehartzaken, zulks onder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft Groenehartzaken het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal Groenehartzaken de opdrachtgever op de hoogte stellen. Groenehartzaken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment kan Groenehartzaken tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid
Voor de beroepsaansprakelijkheid van Groenehartzaken is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering. Groenehartzaken is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. Groenehartzaken heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij Groenehartzaken zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Archivering
Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 7 jaar worden bewaard in het archief van Groenehartzaken. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden. Na verloop van 7 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 7 jaar zijn opgevraagd bij Groenehartzaken.